مصاحبه و استخدام مثل شرکتهای بزرگ دنیا

امکان برگزاری دوره به صورت اختصاصی تاریخ برگزاری : دوره حضوری در این دوره چه محتوایی آموزش داده می‌شود ؟…
رایگان!

آشنایی با اصول و فنون مذاکره

امکان برگزاری دوره به صورت اختصاصی تاریخ برگزاری : دوره حضوری در این دوره چه محتوایی آموزش داده می‌شود ؟…
500,000 تومان

ارزیابی عملکرد کارکنان

امکان برگزاری دوره به صورت اختصاصی تاریخ برگزاری : دوره حضوری در این دوره چه محتوایی آموزش داده می‌شود ؟…
رایگان!